THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

10 Tháng Tám 2019

Về việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật ATGT và đảm bảo trật tự văn minh đô thị

Thực hiện thông báo số 153/TB-UBND ngày 02/08/2019 của UBND xã Ngũ Hiệp về việc trông xe tại các cổng trường học trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, nhà trường đề nghị toàn thể các em học sinh khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm chỉnh Luật ATGT, đồng thời thực hiện nghiêm túc những yêu cầu theo nội dung thông báo đã đề ra.
Trân trọng!