Lịch tiếp công dân

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
        TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI
Số:    /TB-THPTNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày  15   tháng 8   năm 2018

              THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân tại trường THPT Ngọc Hồi
Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư 40/2013/TT – BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nai, giải quyết tố cáo;
Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ – UBND ngày 10/2/2015 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố
Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo nhà trường, cụ thể như sau:
1. Tiếp công dân định kì
Hiệu trưởng tiếp công dân định kì vào sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu hàng tuần.
Thời gian từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00Địa điểm:  Phòng tiếp công dân trường THPT Ngọc Hồi
2. Tiếp công dân đột xuất
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật tiếp công dân.
3. Lãnh đạo tiếp công dân
3.1. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Thanh – Hiệu trưởng nhà trường
3.2. Đồng chí: Khúc Thị Huệ – Phó Hiệu trưởng (được ủy quyền)

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà Thanh