Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trong các năm học

Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trong các năm học

14 Tháng Mười Một 2018

TT

Năm học Họ và tên Môn Giải

Ghi chú

1

1991-1992 Thầy giáo  Trần Anh Tuấn Toán Ba

2

1996-1997 Thầy giáo Phạm Tiến Lực GDCD Ba

3

1996-1997 Thầy Nguyễn Văn Hiện KTCN KK

4

1997-1998 Thầy giáo Phạm Tạo Hóa học Nhất

Giải Cây bút vàng

5

1998-1999 Cô Phạm Ngọc Trâm Ngữ Văn Nhất

Giải Cây bút vàng

6

1999-2000 Cô giáo Tạ Minh Lương Sinh hoc Nhì

7

2000-2001  Cô giáo Lã Thị Mai Tiếng Anh

Nhì

8

2001-2002  Cô Nguyễn Thị Tiểu Thúy Lịch sử

KK

9

2003-2004 Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo Sinh học

Nhất

10

2004-2005 Thầy Phạm Quốc Toản Hóa học

Ba

11

2005-2006 Cô Trần Thị Thu Hiền Lịch sử Nhất

CĐ LS Thăng Long

12

2010-2011 Cô Trần Thị Thu Hương Toán

Ba

13

2010-2011 Cô giáo Lê Thị Thu KTNN

KK

14

2011-2012 Cô Lã Thị Thu Thủy Tiếng Anh

Nhì

15

2011-2012  Cô Trần Thị Hằng Nga Địa lý

Ba

16

2012-2013  Cô Chử Thị Thanh Nga Hóa học

Nhì

17

2012-2013  Cô Đào Thị Ngọc Ánh GDCD Nhì

18

2013-2014  Cô Tạ Thị Hồng Hạnh Vật lý

Ba

19

2014-2015  Cô Lê Thị Nga KTNN

Nhì

20

2015-2016  Cô Đặng Thị Hằng Tin học Nhất

21

2015-2016  Cô Lê Hải Vân Ngữ văn

Nhì

22

2015-2016  Cô Bùi Thị Hằng Hóa học Ba

CĐ Tích hợp GDMT

23

2016-2017  Cô Vũ Thị Hoài Thu GDCD Nhất

24

2016-2017  Cô Nguyễn Thị Nhàn Sinh học Nhì

25

2017-2018  Cô Trần Thanh Thủy Vật lý Nhất

26

2017-2018

Thầy Nguyễn Đức Hùng

Thể dục

Nhất