Các thế hệ lãnh đạo nhà trường

5 Tháng Mười Hai 2018

I. Bí thư Chi bộ

Thầy giáo PHẠM ĐẮC 1966-1973
Thầy giáo NGUYỄN ĐĂNG LỘNG 1974
Thầy giáo NGUYỄN QUANG CHÂU 1975-1981
Thầy giáo VŨ CỔN BA 1982-1993
Thầy giáo TRẦN LÂN 1994-1998
Thầy giáo NGUYỄN QUỐC THẮNG 1998-2004
Thầy giáo TRẦN ANH TUẤN 2005-2015
Cô giáo BÙI THỊ THANH TÂM 2015-2017
Cô giáo NGUYỄN THỊ HÀ THANH 2017 – nay

2. Hiệu trưởng

Thầy giáo PHẠM ĐẮC 1966-1973
Thầy giáo LÊ HỮU PHÚ 1974-1977
Thầy giáo PHẠM TRUNG NGHĨA 1977-1992
Thầy giáo TRẦN LÂN 1992-1998
Thầy giáo NGUYỄN QUỐC THẮNG 1998-2004
Thầy giáo TRẦN ANH TUẤN 2004-2016
Cô giáo NGUYỄN THỊ HÀ THANH 2016-nay

3. Phó Hiệu trưởng

Thầy giáo TRẦN ĐỨC SINH 1966-1967
Cô giáo NGUYỄN THỊ THUYÊN 1967-1970
Thầy giáo LÊ HỮU PHÚ 1972-1973
Thầy giáo TRỊNH VĂN GIÁP 1973-1975
Thầy giáo PHẠM TRUNG NGHĨA 1975-1977
Thầy giáo VŨ CỔN BA 1979-1983
Thầy giáo TRẦN LÂN 1988-1991
Thầy giáo NGUYỄN QUỐC THẮNG 1993-1998
Cô giáo PHẠM LAN HƯƠNG 1996-1998
Thầy giáo TRẦN ANH TUẤN 1998-2004
Thầy giáo NGUYỄN VĂN HIỆN 2003-2008
Cô giáo PHẠM THỊ NGỌC TRÂM 2005-2006
Thầy giáo HOÀNG ĐÌNH XUÂN 2008-2013
Cô giáo BÙI THỊ THANH TÂM 2008- nay
Cô giáo KHÚC THỊ HUỆ 2014-nay
Cô giáo TRẦN THỊ THU HƯƠNG 2016- nay

4. Chủ tịch Công đoàn

Thầy giáo ĐẶNG CƯỜNG 1966-1968
Thầy giáo NGUYỄN ĐĂNG LỘNG 1968-1972
Thầy giáo PHẠM TRUNG NGHĨA 1972-1975
Thầy giáo TRẦN LÂN 1976-1978
Thầy giáo CHỬ VĂN PHÊ 1978-1979
Thầy giáo ĐÀM XUÂN TÍNH 1980-2000
Thầy giáo NGUYỄN QUANG MINH 2000-2004
Cô giáo TỐNG KIM HOA 2004-2006
Thầy giáo HOÀNG ĐÌNH XUÂN 2007-2008
Cô giáo PHẠM THỊ TRỌNG 2008-2010
Cô giáo KHÚC THỊ HUỆ 2010-2015
Cô giáo NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 2015-nay

Nguồn tin: Ban Giám hiệu.