Tổ Toán – Tin

17:30:39 - 28/07/2022

Tổ trưởng: Cù Thị Thu Minh. Tổ Toán – Tin gồm 17 thành viên; Thạc sĩ 5; Cử nhân: 12

Danh sách thành viên

STT Họ Tên Bộ môn Trình độ chuyên môn Chức vụ Điện thoại
1 Cù Thị Thu Minh Toán Thạc sỹ Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Đổng Toán Cử nhân Giáo viên
3 Phạm Thị Kim Loan Toán Cử nhân Giáo viên
4 Hoàng Đình Hiếu Toán Cử nhân Giáo viên
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Toán Cử nhân Giáo viên
6 Nguyễn Thị Cúc Toán Cử nhân Giáo viên
7 Nguyễn Triệu Dũng Toán Cử nhân Giáo viên
8 Lương Thị Lan Toán Cử nhân Giáo viên
9 Phạm Thúy Hiên Toán Cử nhân Giáo viên
10 Lê Tuấn Anh Toán Cử nhân Giáo viên
11 Nguyễn Văn Hưởng Toán Thạc sỹ Giáo viên
12 Nguyễn Huỳnh Minh Toán Thạc sỹ Giáo viên
13 Vũ Minh Ngọc Toán Cử nhân Giáo viên
14 Nguyễn Minh Hướng Tin Thạc sỹ TPCM
15 Trương Thị Thanh Thủy Tin Cử nhân Giáo viên
16 Phạm Thị Thùy Tin Cử nhân Giáo viên
17 Vũ Thủy Vân Tin Thạc sỹ Giáo viên

Chuyên môn liên quan