Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu

Trưởng trường THPT Ngọc Hồi

Cô Khúc Thị Huệ

Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi

Cô Bùi Thị Thanh Tâm

Phó hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi

Cô Trần Thị Thu Hương

Phó hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi

Tổ chuyên môn